സംസ്‌കൃതപഠനം

Course, സംസ്‌കൃതപഠനം

സംസ്‌കൃതപഠനം – ദിവസം 6

ശബ്ദത്തെ അറിയുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഫലം വിവരിക്കുന്നു. തമക്ഷരം ബ്രഹ്മപരം പവിത്രം ഗുഹാശയം സമ്യഗുശന്തി വിപ്രാഃ. സ ശ്രേയസാ ചാഭ്യംദയേന ചൈവ സമ്യഗ് പ്രയുക്തഃ പുരുഷം യുനക്തി. പദാര്‍ത്ഥം: വിപ്രാഃ = വിശേഷമായ പ്രജ്ഞയോടുകൂടിയവര്‍ (വിദ്വാന്‍മാര്‍) തമ്

Read more
Course, സംസ്‌കൃതപഠനം

സംസ്‌കൃതപഠനം – ദിവസം 5

ഈ പ്രക്രിയയെ അല്പം കൂടി വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നു. ആത്മാ ബുദ്ധ്യാ സമേത്യാര്‍ഥാന്മനോ യുങ്‌ക്തേ വിവക്ഷയാ. മനഃ കായാഗ്‌നിമാഹന്തി സ പ്രേരയതി മാരുതമ്. മാരുതസ്തൂരസി ചരന്മന്ദം ജനയതി സ്വരമ്. പദാര്‍ഥം: ആത്മാ = ആത്മാവ് ബുദ്ധ്യാ

Read more
Course, സംസ്‌കൃതപഠനം

സംസ്‌കൃതപഠനം – ദിവസം 4

വര്‍ണങ്ങളുടെ ഉല്പത്തിപ്രക്രിയ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ആകാശവായുപ്രഭവഃ ശരീരാത് സമുച്ചരന്‍ വക്ത്രമുപൈതി നാദഃ. സ്ഥാനാന്തരേഷു പ്രവിഭജ്യമാനോ വര്‍ണത്വമാഗച്ഛതി യഃ സ ശബ്ദഃ. പദാര്‍ത്ഥം ആകാശവായുപ്രഭവഃ = ആകാശം, വായു എന്നിവയുടെ സംയോഗത്താല്‍ ഉണ്ടാകുന്നതും, ശരീരാത് സമുച്ചരന്‍ =

Read more
Course, സംസ്‌കൃതപഠനം

സംസ്‌കൃതപഠനം – ദിവസം 3

സോ’യമക്ഷരസമാമ്‌നായോ വാക്‌സമാമ്‌നായഃ പുഷ്പിതഃ ഫലിതശ്ചന്ദ്രതാരകവത് പ്രതിമണ്ഡിതോ വേദിതവ്യോ ബ്രഹ്മരാശിഃ സര്‍വവേദപുഷ്പഫലാവാപ്തിശ്ചാസ്യജ്ഞാനേ ഭവതി (മഹാഭാഷ്യം 1.1.2) ധസഃ അയമ്, അക്ഷരസമാമ്‌നായഃ വാക്‌സമാമ്‌നായഃ പുഷ്പിതഃ ഫലിതഃ ച ചന്ദ്രതാരകവത് പ്രതിമണ്ഡിതഃ വേദിതവ്യഃ ബ്രഹ്മരാശിഃ സര്‍വവേദപുഷ്ഫലാവാപ്തിഃ ച അസ്യ

Read more
Course, സംസ്‌കൃതപഠനം

സംസ്‌കൃതപഠനം – ദിവസം 2

എന്തിനുവേണ്ടി ഉപദേശിക്കുന്നു? വര്‍ണജ്ഞാനം വാഗ്‌വിഷയോ യത്ര ച ബ്രഹ്മവര്‍ത്തതേ. തദര്‍ഥമിഷ്ടബുദ്ധ്യര്‍ഥം ലഘ്വര്‍ഥം ചോപദിശ്യതേ (മഹാഭാഷ്യം 1.1.2) വര്‍ണജ്ഞാനമ് = വര്‍ണജ്ഞാനം വാഗ്വിഷയഃ = വാണിയുടെ വിഷയമാണ്. യത്ര ച = യാതൊന്നിലാണോ ബ്രഹ്മവര്‍ത്തതേ =

Read more
Course, സംസ്‌കൃതപഠനം

സംസ്‌കൃതപഠനം – ദിവസം 1

വര്‌ണോച്ചാരണശിക്ഷയാണ് സംസ്‌കൃതപഠനത്തിന്റെ പ്രഥമപാഠം. വേദമന്ത്രത്തിലൂടെ ഇത് പഠിക്കാന്‍ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. ഇതെല്ലാം കാണാതെ പഠിക്കണം. ഓം യേ ത്രിഷപ്താഃ പരിയന്തി വിശ്വാ രൂപാണി ബിഭ്രതഃ വാചസ്പതിര്ബലാ തേഷാം തന്വോ’അദ്യ ദധാതു മേ. (അഥര്‍വ്വ വേദം

Read more